เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.ktbcs.co.th) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดทั้งทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับท่านตลอดไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว

       บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://www.ktbcs.co.th ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ กับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์บริษัทฯ กรุณางดเว้นเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

                เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว ท่านสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทฯ

                บริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้งานในเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น

                บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ (cookie) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งอาจรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่อาจมีการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์บริษัทฯ และประสบการณ์การใช้งานของท่านผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบ รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

ข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวมและเก็บรักษา

                บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เท่าที่จะทำให้การให้บริการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ รวมถึงเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ มีโอกาสทางการเงินที่ดีจากบริษัทฯ สร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ มีนวัตกรรมในการให้บริการทางการเงินที่ตรงใจ และอบอุ่นจากการให้บริการ

                ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสประจำตัว (User ID) รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code กับลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ SMS E-mail หรือช่องทางใด ๆ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้

– ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่กฎหมายกำหนด

– ตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูล

วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

– เทคโนโลยี Transport Layer Security (TLS) บริษัทฯ ได้ใช้ Transport Layer Security (TLS) ซึ่งเป็น Internet Protocol ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของรับ-ส่งข้อมูล โดยเข้ารหัสด้วย Encryption Algorithm ที่มีความปลอดภัยสูง ได้แก่ RSA 2048 bits (Signature Algorithm: SHA256withRSA) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทาง ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรอง (Digital Certificate) ที่ออกโดยบริษัทที่มีมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสากล

– Data Encryption ข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เช่น รหัสผ่านส่วนตัว (Password) จะผ่านกระบวนการเข้ารหัส โดยใช้ Algorithm ที่ซับซ้อนก่อนเก็บข้อมูลในระบบ

– Firewall บริษัทฯ ติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลได้

– Intrusion Detection เป็นซอฟแวร์ที่ใช้เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ เช่น มีผู้พยายามบุกรุก หรือเข้าสู่ระบบของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

– Anti-virus เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการ Update อย่างสม่ำเสมอ

คำสงวนสิทธิ

บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่น ๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ บางชนิด อาจถูกจำกัดการขอใช้บริการ และสามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก สินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ หากท่านพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรุณาแจ้งมายังที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/Email ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ระงับหรือนำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของบริษัทฯ ต่อไป “บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22/1 อาคารไสวบราวน์ 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. 02-646-8000 ต่อ 4741”

การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากบริษัทฯ แต่อย่างใด

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยแห่งราชอาณาจักรไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินคดีของศาลไทย