นายปรีดา ศรีพงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ

k.preeda
การศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Committee Programสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Successful Formulation & Execution of Strategyสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร และควบคุมดูแล กลุ่มงานปฏิบัติการ
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารจัดการเทคนิค
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการบริหาร ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์