นายพีรภาคย์ สุขภาคกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ

k.peerapark
education
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรม

  • การป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 18 (CDIC2019)
  • หลักสูตร Synergy for Management (รุ่นที่ 1) สถาบัน IRDP
  • หลักสูตร Corporate Governance for Executives สถาบัน IOD

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  • ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อและสัญญา