นายภูษิต สระปัญญารองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริหารงานปฏิบัติการ

k.pusit
การศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

  • IBM Architect Certification Expert Level 2019

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  • People Manager Architect Team บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด