นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุขกรรมการผู้แทนธนาคารกรุงไทย

K Pongsit700X500
การศึกษา
 • ปริญญาตรี  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • หลักสูตรป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (Federal Bureau of Investigation : FBI) สหรัฐอเมริกา
 • LS Course University of Washington USA
 • หลักสูตร IMD Advanced Strategic Management
 • หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 24)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) – IOD (รุ่นที่ 11/2018)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 13 (วพน.13)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 24)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการรักษาความปลอดภัย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 • Head of Country Fraud Management ธนาคารซิตี้แบงก์
 • รองผู้จัดการทั่วไป ไดเนอร์ส คลับ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • เป็นกรรมาธิการวิสามัญ ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต
 • ประธานคณะทำงานป้องกันอาชญากรรมบัตรเครดิต
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรอาชญากรรมทางการเงิน สถาบันข้าราชการตำรวจ และกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย