นายวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลกกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการ

k.wisit
การศึกษา
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 271/2562

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจบริการ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด