นายเชิดศักดิ์ โชครวมชัยกรรมการผู้แทนธนาคารกรุงไทย

cherdsak
การศึกษา
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

 • หลักสูตร Top Team Effectiveness สถาบัน SLINGSHOT
 • หลักสูตร Situational Leadership สถาบัน SLINGSHOT
 • หลักสูตร Our Iceberg is Melting สถาบัน SLINGSHOT
 • หลักสูตร The 4 Discipline of execution สถาบัน PacRim
 • หลักสูตร The 7 Habits สถาบัน PacRim
 • หลักสูตร Facet5 Spotlight สถาบัน SLINGSHOT

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ประธานผู้บริหารสายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Director / WeChat Thailand Co.,Ltd
 • กรรมการและประธานผู้บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต บริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)