นางอมรา กลับประทุมกรรมการอิสระ

k.amara
การศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

 • หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • Director Certification Program (DCP) รุ่น 160/2012
  • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 20/2020
 • หลักสูตร Cyber Resilience Leadership สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน รุ่นที่ 2/62 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Core Banking System ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช่วยบริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานผลิตภัณฑ์ สายงานเทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • กรรมการบริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงไทย