นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อยกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

k.krietnarong
การศึกษา
  • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัญฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

  • หลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน กพ.
  • หลักสูตร Global e-government Leadership Program ประเทศเกาหลีใต้
  • หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ EGA Thailand สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหารการคลัง กรมบัญชีกลาง