นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุลกรรมการอิสระ

k.boonchai
การศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2550
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 41/2555
  • ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 14
  • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 3

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  • กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • กรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • กรรมการบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริษัท อิสเทร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)