ดร.ชิต เหล่าวัฒนากรรมการอิสระ

dr.Chit
การศึกษา
 • กลศาสตร์แม่นยำ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาเอก Mechanics Engineering Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร Management of Technology Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Mechanics Engineering Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาซูเซสต์ (MIT) สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statement สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)
 • ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program, FGP รุ่นที่ 3/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 3/2010 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 29/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal and Risk Management, MIR รุ่น 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, MFM รุ่น 1/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Financial Reporting, MFR รุ่น 9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Internal Audit Function, MIA รุ่น 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Roles of Chairman Program รุ่น 19/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 93/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท, บริษัท บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ / ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม / ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 • ที่ปรึกษา สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
 • ประธานคณะกรรมการวิชาการ, ABU RoboCon (Thailand)