นายณัฐวุฒิ พันธุ์ภักดีกรรมการผู้แทนธนาคารกรุงไทย

การศึกษา
 • Senior Executive Program, The Wharton School, University of Pennsylvania USA
 • MBA (Information Technology) Virginia Tech USA
 • B.Sc (Honors) Information Systems, University of Montana, USA

การอบรม

 • Project Management, George Washington University, USA
 • IT Risk Management, Georgetown University, USA
 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • Head of Change Program Office & Vendor Management, Siam Commercial Bank
 • Head of Eikon Program Management (Asia), Sales & Trading Platform, Thomson Reuters
 • ERP Project Manager, Fannie Mae, USA

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Global Business Development and Strategy บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด