นางสาวศรัณยา เวชากุลกรรมการผู้แทนธนาคารกรุงไทย

การศึกษา
 • ปริญญาโท MBA Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • Mergers and Acquisitions กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาในการซื้อขายควบรวมกิจการ ปี 2021
 • นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง บงส. ปี 2020
 • 9 เครื่องมือทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง หลักสูตรขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ ปี 2020
 • CFO Focus On Financial Reporting 2019
 • การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่กระจายขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายร้างสูง AML/CITF ปี 2019

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • กรกฏาคม 2562 – ตุลาคม 2562  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการบริหารการเงิน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • 2553 – 2562 Head of Financial Planning & Analysis PF&A บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการ บริษัทกรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด