นายธวัชชัย ชีวานนท์ประธานกรรมการ / กรรมการผู้แทนธนาคารกรุงไทย

k.tawatchai
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Seattle University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

 • Master Deal Maker Program, University of Pennsylvania, USA
 • Director Certification Program (DCP) ของ IOD
 • Banking Institutes Program, Sydney, Australia
 • IBM Client Executive Program (CEP), Harvard University, USA

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจ.ได้เงิน ดอทคอม
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ IT Business Alignment , Technology and Operations Group บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์