นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิตประธานกรรมการ

k.ponlawan
การศึกษา
 • Doctor of Philosophy Program in Information Technology (international program) Candidate มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
 • COBIT5 (Implementation) สถาบัน ISACA พ.ศ. 2558
 • COBIT5 (Foundation) สถาบัน ISACA ฟิลิปินส์ พ.ศ. 2557
 • Certificate : The Driving Digital and Social Strategy Harvard Business School สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2558
 • วว. สาขาเวชกรรมป้องกัน (จิตเวชชุมชน) แพทยสภา พ.ศ. 2559
 • วว. สาขาศัลยศาสตร์ (ออร์โธปิดิกส์) แพทยสภา พ.ศ. 2539
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
 • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2535

การอบรม

 • หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำโลกดิจิทัล (Digital Leadership and Organization Innovation Management) (สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
 • หลักสูตร “การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” (PDI) รุ่นที่ 20 (สถาบันพระปกเกล้า)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 (สถาบันพระปกเกล้า)
 • Certificate : The Driving Digital and Social Strategy, 2015 (Harvard Business School)
 • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 56 (นปส.กระทรวง มหาดไทย)

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง(บริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2562-2563)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รองอธิบดี,บริหาร ต้น) (2561-2562)
 • ผู้อำนวยการกอง(อำนวยการระดับสูง) กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561-2561)
 • ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการระดับสูง)ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2556-2561)
 • นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2555-2556)
 • นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2551-2555)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการบริษัท บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด