KTBCS จัดงาน Vayu Day

Vayu Day111

KTBCS ได้จัดงาน Vayu Day ขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ Innovation Lab บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. (พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกลชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย กล่าวเปิดงาน และให้วิสัยทัศน์ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ Cloud First ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย”

คุณวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) ได้กล่าวถึง Cloud Services Strategy ของบริษัท และเปิดตัว Vayu Cloud ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมให้บริการกับทางธนาคาร ในรูปแบบ Cloud Infrastructure ที่จะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพของการให้บริการของ KTBCS ในการเตรียม Infrastructure ให้กับผู้พัฒนา Application และ Business Owner ได้สามารถเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาระบบงาน  หรือ พัฒนา Applications ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับ IT Security Policy ซึ่งจะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารเริ่มให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และออกสู่ตลาดที่มีสภาพการแข่งขันที่สูง ได้อย่างทันท่วงที

ภายในงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทีมพัฒนาระบบ และ ฝ่ายสนับสนุนงานต่างๆ ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย และ KTBCS ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

โดยมีการจัดเสวนา เรื่อง “บริการวายุคลาวด์ กับการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิตอล ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย” และถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ KTBCS ซึ่งทีมงานมีความมุ่งมั่น และคาดหวังที่มีจะยกระดับการให้บริการ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบริการให้ได้มาตรฐานที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป และจะคอยสนับสนุนบริการของทางธนาคาร และหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นผู้ใช้งานหลัก เพื่อเดินหน้า และก้าวไปพร้อมกัน GROWING TOGETHER