ทิศทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

OUR GOAL

สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ด้วยระบบคลาวด์ที่มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูงเคียงคู่ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ และลูกค้า

OUR VISION

“เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ ในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคต”

CLOUD SERVICE

KTBCS มี Cloud Infrastructure ในชื่อ Vayu Cloud ที่มีศักยภาพ รองรับการพัฒนา Application ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับ IT Security Policy

IT CONSULTING SERVICE

การให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่บนพื้นฐานของ Architecture ที่วางไว้ เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางการออกแบบระบบ และคำนึงถึงความต้องการด้านธุรกิจเป็นสำคัญ

DATA CENTER SERVICE

KTBCS ได้ลงทุนสร้าง Data Center ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากลขึ้นสองแห่ง โดยติดตั้งระบบงานวิศวกรรมประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน

SYSTEM INTEGRATION SERVICES

การให้บริการด้านพัฒนาระบบงาน และ Application ตามความต้องการของลูกค้า เราคำนึงถึงรูปแบบการใช้งาน (Front End) การทำงานของระบบ (Business Process Management) และระบบฐานข้อมูล (Database Management System) เป็นสำคัญ

OUR MISSION

  • สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
  • ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพแก่ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ และลูกค้า
  • มีการกำกับดูแลการกิจการที่ดีและมีความโปร่งใส
mission