การกำกับดูแลกิจการ

Title
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
434.28 KB
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)
144.56 KB
นโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
207.21 KB
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกรรมการ
254.30 KB
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
300.97 KB
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
264.97 KB
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
299.89 KB
นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น
423.05 KB
กฏบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
339.54 KB