banner5

ประวัติความเป็นมา

จากอดีตถึงปัจจุบัน บริษัท KTBCS ตระหนักดีว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ บริษัท KTBCS มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง พร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีทำงาน เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบสารสนเทศให้ธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือ เพื่อให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

 • 2537

  ปัจจัยสำคัญของการแข่งขันในธุรกิจการเงินการธนาคาร

  แต่เดิม KTBCS เป็นหน่วยงานคอมพิวเตอร์ของธนาคารกรุงไทย ทำหน้าที่พัฒนาระบบเงินฝากและสินเชื่อ เพื่อให้บริการลูกค้าของธนาคาร รับผิดชอบดูแลศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ต่อมาในปี 2536 ท่ามกลางการแข่งขันทางเทคโนโลยีในธุรกิจการเงินการธนาคาร ธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี จึงได้จัดตั้งบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย บุคลากร การจัดหาระบบ และการทำงานร่วมกับบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับสากล

 • 2537 - 2546

  ระบบ Financial Management System

  ความเป็นมาของ KTBCS เริ่มต้นเจากคุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับคุณสหัส ตรีทิพยบุตร ผู้บุกเบิกฝ่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารกรุงไทย และคุณมานิต จิตวัฒนากรกรรมการผู้จัดการคนแรกของบริษัท KTBCS ในสมัยนั้น ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาระบบ Core Banking ด้วยตนเอง เรียกว่าระบบ Percent เพื่อบริการเงินฝาก และได้ริเริ่มธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศ ที่รู้จักกันว่า “บัตรพระอาทิตย์ทรงรถ” ระบบส่วนใหญ่จะอยู่บนเครื่อง Tandem และเมื่อได้ก่อตั้งบริษัท KTBCS แล้ว ได้พัฒนาระบบ Financial Management System และ Credit Management System ซึ่งเป็นการติดตั้ง International Software บนเครื่อง IBM Mainframe ส่วนระบบที่พัฒนาด้วยตนเอง คือ ระบบซื้อขายกองทุนและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 2546 - 2550

  มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสังคม

  หลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี 2540 ธนาคารกรุงไทยได้แต่งตั้งคุณวิโรจน์ นวลแข เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “Convenience Bank” ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายให้กับสังคม ต่อมา ในปี 2545 KTBCS โดย ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.สุรัตน์ พลาลิขิต กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันผลักดันโครงการสำคัญๆ เช่นโครงการเปลี่ยนระบบ Core-Banking เพื่อรวมระบบเงินฝาก สินเชื่อ และบัญชีไว้บน Platform เดียวกัน โดยใช้ระบบ Sanchez เป็น Core-Banking บน SUN Hardware Platform นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้เริ่มโครงการData Warehouse โครงการ Loan Origination โครงการ Image Processing และใช้ PeopleSoft เพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง พัฒนาโครงการสำคัญขนาดใหญ่ให้กับรัฐบาล ได้แก่ โครงการ GFMIS โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการระบบบริหารงบประมาณของภาครัฐ

 • 2550 - 2558

  มุ่งเน้นการบูรณาการระบบสินเชื่อ

  KTBCS ดำเนินงานอยู่ในสมัยของคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานหลากหลายด้าน ทั้งด้าน Retail Banking, Processing Banking และ Government Banking และในรุ่นที่สี่ คุณพัชรศิริ เกียรติกำจาย ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และ ดร.วิเทศ เตชางาม กรรมการผู้จัดการบริษัท มีโครงการสำคัญๆ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการระบบสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการ CRM โครงการ Internet Banking การพัฒนาระบบ Processing Bank การปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ Outsourcing ระบบ Network

 • 2559 - ปัจจุบัน

  เปิดตัวแอพพลิเคชัน Krungthai NEXT

  ภายใต้การดำเนินงานของคุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ผลักดันความสำคัญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมหาศาล ด้วยการเปิดตัวแอพพลิเคชัน Krungthai NEXT ที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีคุณบุญเลิศ สินสมบัติ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ดร.วิทยา วัชระวิทยากุลกรรมการผู้จัดการ จนถึงเดือนกันยายน 2560 หลังจากนั้น คุณวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ KTBCS จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบรายชื่อผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของ KTBCS

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

1 นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ มี.ค. 2537 – ม.ค. 2542
2 ดร.สุรัตน์ พลาลิขิต ธ.ค. 2544 – ส.ค. 2545
3 ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ก.ย. 2545 – เม.ย. 2550
4 นายสุริย์ บัวคอม พ.ค. 2550 – ก.ค. 2552
5 นายศุภชัย จงศิริ ก.ค. 2552 – ธ.ค. 2554
6 นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย ม.ค. 2555 – เม.ย. 2558
7 นายบุญเลิศ สินสมบัติ พ.ค. 2560 – ก.ค. 2562
8 นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต เม.ย. 2563 – พ.ย. 2564
9 นายธวัชชัย ชีวานนท์ เม.ย. 2565 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

1 นายมานิต จิตวัฒนากร พ.ค. 2537 – พ.ค. 2545
2 ดร.สุรัตน์ พลาลิขิต พ.ย. 2545 – ต.ค. 2549
3 นายนราธร วงศ์วิเศษ ธ.ค. 2549 – พ.ย. 2553
4 ดร.วิเทศ เตชางาม ม.ค. 2554 – มิ.ย. 2556
5 ดร.วิทยา วัชระวิทยากุล ม.ค. 2557 – ก.ย. 2560
6 นายวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน