ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารจัดการเทคนิค

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

Responsibilities

ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการบริหารจัดการงาน  การกำหนดกลยุทธ์ และ วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของกลุ่มงาน / สายงาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร และ พัฒนาบุคลากร  ให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการสนับสนุนเทคนิค และการปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการเหตุผิดปกติ การบริหารจัดการปัญหา การบริหารจัดการ Configuration และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผลสำเร็จตามแผนงานและตรงตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อช่วยในการดำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปโดยราบรื่น และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผลสำเร็จตามแผนงานและตรงตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)

รายละเอียดงาน

งานด้านกลยุทธ์และบริหารจัดการ

 • กำหนดกลยุทธ์ด้านการสนับสนุนเทคนิค และการปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการเหตุผิดปกติ การบริหารจัดการปัญหา การบริหารจัดการ Configuration และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผลสำเร็จตามแผนงานและตรงตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)
 • กำกับดูแลการจัดทำวิธีปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี และ สามารถตรวจสอบ กำกับดูแล ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • บริหารจัดการทรัพยากร และ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • กำกับดูแลการจัดทำข้อมูล และ รายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่าย ให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปตามพันธกิจขององค์กร และ ลูกค้า

งานด้านการบริหารจัดการเทคนิค

 • ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของธนาคาร ในการวางแผน จัดเตรียม ติดตั้ง ปรับปรุง เคลื่อนย้าย IT Infrastructure รวมถึงมาตรการความปลอดภัย เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
 • บริหารจัดการเหตุผิดปกติที่มีความรุนแรง ให้ได้รับการแก้ไขเหตุสามารถกลับมาใช้งานตามปกติโดยเร็ว ตามเกณฑ์ระดับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บริหารจัดการปัญหา เพื่อลดอัตราการเกิดเหตุผิดปกติ ลดผลกระทบของเหตุผิดปกติ ที่ทำให้ระบบบริการหยุดชะงัก
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขกรณีเหตุผิดปกติระดับวิกฤต และ วิธีการเชิงป้องกัน
 • บริหารจัดการ Configuration โดยกำหนดนโยบาย และ มาตรฐานของข้อมูลในการควบคุมดูแลข้อมูลให้มีความทันสมัย รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • กำหนดมาตรฐานด้าน Configuration การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในระบบบริการสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 • วางแผนการปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Operation Improvement และลดความเสี่ยงของระบบในกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery)

Qualifications

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงาน ITSM และการแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการของผู้ใช้บริการ และการกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้ด้านการวางแผน จัดเตรียม ติดตั้ง ปรับปรุง เคลื่อนย้าย IT Infrastructure รวมถึงมาตรการความปลอดภัย หรือระบบคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กร
  • มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารบุคคล อย่างน้อย 10 ปี
  • มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการตัดสินใจ และการสื่อสารดี