ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเครือข่าย

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

Responsibilities

ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการบริหารจัดการงาน  การกำหนดกลยุทธ์ และ วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของกลุ่มงาน / สายงาน และธนาคาร รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร และ พัฒนาบุคลากร  ให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบริการลูกค้าเครือข่ายตามสาขาและหน่วยบริการทั่วประเทศ ประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อช่วยในการดำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปโดยราบรื่น และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผลสำเร็จตามแผนงานและตรงตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)

Qualifications

คุณสมบัติ

    • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ด้านงาน ITSM และการแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการของผู้ใช้บริการ และการกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปี
    • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ End Devices หรือระบบคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กร
    • มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารบุคคล อย่างน้อย 10 ปี
    • มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการตัดสินใจ และการสื่อสารดี