งานจัดซื้อและสัญญา / SLA Management

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

Responsibilities

 • บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้องของศูนย์คอมพิวเตอร์รวมถึงการบำรุงรักษา และจัดทำเอกสารคำขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการตรวจรับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ติดตาม การส่งใบคำขอจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบและการตรวจรับงาน ให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ และค่าปรับกรณีผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตาม SLA ที่กำหนด กับหน่วยงานภายในองค์กร และกับผู้บริการภายนอก
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารใบคำขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารส่งมอบงาน เอกสารตรวจรับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสรุปสถานะงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและงานตรวจรับ

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้าน IT ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อและสัญญา SLA Management หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบครอบในการจัดทำและจัดการงานเอกสาร
 • มีความสามารถในการประสานงาน และสื่อสารได้ดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
 • มีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี