ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ)

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

Responsibilities

 • ประเมินความเพียงพอเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการความคุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นข้อตรวจพบ พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม และช่วยบริหารโครงการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยงานรับตรวจและคณะกรรมการตรวจสอบ

Qualifications

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตรวจสอบ เช่น CIA, CPIAT, CISA, CISSP, CISM, CCSP ฯลฯ หรือมีประสบการณ์ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความสามารถการเขียนรายงาน นำเสนอ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี