วิศวกรไฟฟ้า (สัญญาจ้าง 1 ปี)

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

Responsibilities

  • ดูแล และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า, เครื่องสำรองไฟ, ระบบปรับอากาศ, อุปกรณ์ดับเพลิง) ของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  • ดูแลความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพแวดล้อมของการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน
  • วางแผนและซักซ้อมการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ในทุกสถานการณ์

Qualifications

  • สัญชาติไทย อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมดูแลระบบ UPS และ Generator, ระบบแหล่งจ่ายไฟตั้งแต่ 500 KVA ขึ้นไป, ระบบทำความเย็น, ระบบดับเพลิง, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เป็นต้น
  • มีความรู้เชิงวิเคราะห์และการออกแบบด้านโครงสร้างพื้นฐานตามความรับผิดชอบ รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดที่จำเป็น
  • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้
  • สามารถปฏิบัติงานเข้าผลัด (เช้า, บ่าย, ดึก) ได้
  • ปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์ฯ บางบัวทอง หรือศูนย์ฯ พิบูลสงคราม