Computer Operation Officer

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

Responsibilities

  • เฝ้าระวัง ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  • ควบคุมและดูแลการนำเข้าข้อมูลไปประมวลผลของระบบงานต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ปรับปรุงรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
  • แจ้งรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข

Qualifications

  • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 – 28 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ด้าน IT Systems Operation, IT Support, Network Operation, Windows Server
  • สามารถใช้งาน MS Word – Excel, Visio ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นแล้วเท่านั้น