Cloud Engagement & Program Management

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

Responsibilities

 1. เป็น Single Point of Contact ในการติดต่อประสานงาน/ให้คำแนะนำเบื้องต้นกับธนาคารและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการที่บริษัทฯ  ให้บริการอยู่ โดยมุ่งเน้นที่ธนาคารกรุงไทย หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท   รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อมาปรับปรุง และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีขึ้น
 3. เข้าใจโครงสร้างองค์กร ของลูกค้าที่รับผิดชอบ  สามารถระบุบุคคลที่มีอิทธิพลและอำนาจตัดสินใจ (Influencer) ของแต่ละส่วนงานที่ต้องติดต่อได้ เพื่อสามารถประสานงาน ตลอดสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงจุดและทันต่อความต้องการ
 4. ระบุหน่วยงาน/โครงการ และวิเคราะห์โอกาสที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้บริการของบริษัท และช่วงเวลาที่คาดว่าจะใช้งาน เพื่อนำมาใช้วางแผนร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 5. นำเสนอบริการของบริษัทฯ  ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการสร้างโอกาสในการต่อยอดนำเสนอบริการเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า
 6. ดูแลภาพรวมของโครงการและควบคุมโครงกา รตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ การออกแบบ วางแผน ลงมือดำเนินงาน  ติดตั้ง ตลอดจนโครงการเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 7. ติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ   รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวม ความคิดรวบยอดและเป้าหมายของโครงการที่ดูแล  ตลอดจนสามารถบริหารจัดการและติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ  วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการ  หาตัวชี้วัดความเสี่ยงและมาตรการควบคุบ  เพื่อให้โครงการสำเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมายและทันตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้
 8. วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและกำหนด Key Risk Indicator  (KRIs) ที่มีผลต่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Autonomy  แล้วนำมาประเมินผลลัพธ์ประมาณการเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของโครงการเทียบกับการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นจริง  ตลอดจนชี้ให้เห็นปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบทั้งภายในและภายนอก ที่มีคุณภาพโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ตามรูปแบบของการ Project Management ในด้านของระยะเวลา, ต้นทุน, ขอบเขตของงาน
 9. คำนวณต้นทุนโครงการ และร่วมกำหนดราคาค่าบริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งาน
 10. วางแผนการจัดการทรัพยากร และประมาณอัตราการเพิ่ม/ลด ของการใช้ทรัพยากรในการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อวางแผนการจัดซื้อและบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการ
 11. ประสานงานการเรียกเก็บค่าบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาการให้บริการของแต่ละผู้ใช้งาน
 12. จัดทำงบประมาณ และรายงานประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ของการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง และภายในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

Qualifications

 • Bachelor’s degree and/or Master’s degree in Computer Science or equivalent.
 • At least 5 years experience in Program Management for IT or Telecommunication fields is a must.
 • Knowledge and experience in software development and application with SDLC/Agile.
 • Knowledge and experience in Cloud Management both On-Premise and Public Cloud include ISO27001 and ISO22301.
 • Experience in Project Management to implementing IT infrastructure , server or database with PMI standard.
 • Good Project, Stakeholder & Program management skills.
 • Excellent communication & influencing skills.