ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง E-mail ระบุตำแหน่งงานที่สนใจ และแนบประวัติ (Resume) ส่งถึง hr.recruiting@ktbcs.co.th

Responsibilities

ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการบริหารจัดการงาน  การกำหนดกลยุทธ์  วางแผนงาน  บริหารจัดการ  ควบคุมดูแล และรายงาน  ด้านบัญชีและการเงิน   ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณขององค์กร  รวมถึงงานอำนวยการและธุรการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเองในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท

งานด้านกลยุทธ์และบริหารจัดการ

 • กำหนดกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงงานอำนวยการและธุรการ และการปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผลสำเร็จตามแผนงาน
 • กำกับดูแลการจัดทำวิธีปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • กำกับดูแลการจัดทำข้อมูล และ รายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่าย ให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานด้านบัญชีและการเงิน

 • กำกับดูแลการจัดทำแผนการเงินและจัดหา/บริหารเงินเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
 • กำกับดูแลการจัดทำบัญชีทุกประเภท (เช่น บัญชีกำไรขาดทุน บัญชีต้นทุน เป็นต้น) และควบคุมดูแลการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามนโยบายทางบัญชี และระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกำกับดูแลความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง
 • กำกับดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และดำเนินการเบิกจ่ายทุกประเภทขององค์กร ให้ถูกต้องตามระเบียบขององค์กร และควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูล
 • กำกับดูแลการจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานทางการเงินเพื่อการบริหาร และการวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนการจัดทำรายงานค่าบริการเรียกเก็บจากลูกค้า
 • กำกับดูแลการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตามกฎระเบียบทางภาษีของกรมสรรพากร รวมถึงการดำเนินการด้านการชำระภาษีอากร
 • กำกับดูแลการจัดทำบัญชีสินทรัพย์และดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (Write off) เป็นต้น

     งานด้านอำนวยการและธุรการ

 • กำกับดูแลงานด้านวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงานให้เพียงพอ รวมทั้งดูแลเครื่องเขียนแบบพิมพ์ขององค์กรให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานประมวลคำสั่งข้อบังคับประกาศ งานรับส่งเอกสาร งานติดต่อประสานกับองค์กรภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กำกับดูแลงานธุรการ การใช้สถานที่/ห้องประชุม งานสาธารณูปโภคสำนักงาน งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานดูแลรักษาความสะอาด

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารบุคคล
 • มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการตัดสินใจ และการสื่อสารดี