ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Title
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Datacenter Network Fabric และ Cabling สำหรับโครงการ Vayu-x สาหรับ ศรีราชา, กรมบัญชีกลาง และ New Tier III DC
0 download
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 18, 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา การจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ โครงการ Advance Threat Protection for Internet
4 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 17, 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ Network เพื่อรองรับการย้ายพนักงานจากอาคาร The 9th Towers
4 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 14, 2021
โครงการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการ Data Warehouse Growth (ปี 2020)
635.45 KB 15 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 12, 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Datacenter Network Fabric และ Cabling สำหรับโครงการ Network Non Production และ Load balance Production สำหรับ New Tier III DC BBT
633.72 KB 10 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 12, 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดซื้อ Virtual Load-Balance และ Global Load-Balance Software Subscription, Virtual Web Application Firewall Software Subscription, Virtual DNS Software Subscription และVirtual Firewall Software Subscription สำหรับโครงการ Network Non Production และ Load balance Production สำหรับ New Tier III DC BBT
718.38 KB 10 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 12, 2021
เชิญชวนให้เสนอราคาการจัดจ้างบริการ Internet Access Cloud for KTB Support สำหรับโครงการทดแทน Internet Proxy
76.67 KB 28 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 10, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Storage สำหรับเครื่องแม่ข่าย IBM P Series สำหรับโครงการ Netbank & KCORP Growth และระบบงาน KGOV
177.87 KB 9 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 10, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ License SAS/Access Interface to DB2 ปี 2564
19.46 KB 12 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ พร้อมการบำรุงรักษา สำหรับโครงการ Enterprise Mobile Management (EMM)
215.36 KB 11 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Storage (Long Term Retention) และถ่ายโอนข้อมูล พร้อมการบำรุงรักษา สำหรับโครงการ Backup Improvement
1.25 MB 19 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Server และ Storage และระบบปฏิบัติการ (Short Term Retention) พร้อมการบำรุงรักษา สำหรับโครงการ Backup Improvement
1.29 MB 21 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหา Cloud Management Software สำหรับโครงการ Cloud Autonomy เรารักกัน
683.13 KB 17 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการ CBS Web Service Server ปี 2564
159.38 KB 4 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Datacenter Network Fabric และ Cabling สำหรับโครงการ Vayu-x สาหรับ ศรีราชา, กรมบัญชีกลาง และ New Tier III DC
1.06 MB 7 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 7, 2021
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Firewall สำหรับโครงการ Vayu-x สาหรับ ศรีราชา, กรมบัญชีกลาง และ New Tier III DC
896.37 KB 5 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ CMS Fleet Software License ให้รองรับการให้บริการ KTB Fleet Card เพิ่มเติม จำนวน 1 License สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2564
197.96 KB 2 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ License Oracle Directory Server สำหรับโครงการ LDAP License และซอฟต์แวร์บนเครื่อง VM Machine สำหรับระบบงาน KGOV
27.69 KB 3 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับ โครงการจัดซื้อ Virtual Load-Balance และ Global Load-Balance Software Subscription, Virtual Web Application Firewall Software Subscription, Virtual DNS Software Subscription และ Virtual Firewall Software Subscription สำหรับโครงการ Network Non Production และ Load balance Production สำหรับ New Tier III DC BBT
1,017.36 KB 62 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 5, 2021
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Datacenter Network Fabric และ Cabling สำหรับโครงการ Network Non Production และ Load balance Production สำหรับ New Tier III DC BBT
990.15 KB 9 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 5, 2021
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับ โครงการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการ Data Warehouse Growth (ปี 2020)
7 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 5, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์สำหรับโครงการ Internet Banking Bulk Payment และบริหารจัดการการชำระค่าปรับออนไลน์
29.70 KB 11 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง เมษายน 29, 2021
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับ โครงการจัดหา Cloud Management Software สำหรับโครงการ Cloud Autonomy เรารักกัน
842.41 KB 26 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 27, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Hyper Converged สำหรับโครงการ Merchant Call Center
31.99 KB 14 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง เมษายน 23, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับ ATM Deployment Tools ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม เพื่อใช้งานเครื่อง ATM/ADM/2 in 1
26.68 KB 11 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง เมษายน 12, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Network สำหรับโครงการ Network สำหรับ GTB Transformation
24.55 KB 17 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง เมษายน 5, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการการจัดซื้อเครื่อง PC, Notebook และEnd Devices สำหรับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 677 เครื่อง
20.69 KB 17 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง มีนาคม 26, 2021
ประกาศ โครงการการจัดจ้างบริการการโอนย้ายระบบงานบนเครื่อง IBM Server
27.91 KB 11 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง มีนาคม 26, 2021
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พร้อมบำรุงรักษา สำหรับโครงการ MDM (Mobile Device Management) (ครั้งที่ 5)
1.34 MB 29 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 8, 2021
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับ โครงการ Hybrid CSOC
2.03 MB 301 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2, 2021
เชิญชวนเสนอราคา โครงการเช่าใช้บริการคู่สายพร้อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล สำหรับโครงการ Improve Network for Overseas Branch – Primary Link
197.90 KB 9 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา กุมภาพันธ์ 22, 2021
เชิญชวนเสนอราคา การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software Adobe สำหรับหน่วยงานของธนาคารกรุงไทย
79.55 KB 16 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา มกราคม 18, 2021
เชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดหา License Dynatrace เพิ่ม
471.15 KB 38 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา มกราคม 12, 2021
เชิญชวนเสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์ Network และ อุปกรณ์ IPS สำหรับโครงการ Cloud Autonomy 2 และ 3
227.12 KB 54 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา ธันวาคม 14, 2020
ขยายเวลาเชิญชวนเสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ Tectia SSH สำหรับโครงการจัดหา License Tablea
104.87 KB 28 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา พฤศจิกายน 26, 2020
เชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัวทอง
2.50 MB 50 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา ตุลาคม 16, 2020
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วกำแพงโครงการ New Tier III Modular DC (BBT)
2.06 MB 41 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา ตุลาคม 6, 2020
การจัดซื้อสิทธิการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server License
2.04 MB 24 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา กันยายน 24, 2020
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์ Firewall สำหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment
604.69 KB 59 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 7, 2020
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับ โครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา
519.69 KB 19 downloads
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ, งานจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 7, 2020
เชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์ Load Balancer สำหรับโครงการ Network Segregation Project (Thursday, August 06, 2020)
668.50 KB 37 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา กันยายน 7, 2020
เชิญชวนเสนอราคา โครงการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Nessus Professional พร้อมบำรุงรักษา
2.07MB 30 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา สิงหาคม 29, 2020
Title
Title
ประกาศราคากลาง การเช่าใช้บริการคู่สายวงจร Internet ความเร็ว 2 Gbps พร้อมบริการป้องกันการโจมตีประเภท DDoS ทาง Internet เพื่อสนับสนุนโครงการเราชนะ
2 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 18, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ พร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ โครงการ Advance Threat Protection for Internet
3 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 17, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ HSM-Key Mgt สำหรับโครงการจัดเตรียม IT Infrastructure เพื่อรองรับ Staging Environment เพิ่มเติม พร้อมบริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Subscription
4 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 14, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออุปกรณ์ Network เพื่อรองรับการย้ายพนักงานจากอาคาร The 9th Towers
3 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 14, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ User Management
12 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 13, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบริการ Internet Access Cloud for KTB Support สำหรับโครงการทดแทน Internet Proxy
21.09 KB 20 downloads
ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 10, 2021
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Storage สำหรับเครื่องแม่ข่าย IBM P Series สำหรับโครงการ Netbank & KCORP Growth และระบบงาน KGOV
177.87 KB 9 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 10, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ License SAS/Access Interface to DB2 ปี 2564
19.46 KB 12 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ พร้อมการบำรุงรักษา สำหรับโครงการ Enterprise Mobile Management (EMM)
215.36 KB 11 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการ CBS Web Service Server ปี 2564
159.38 KB 4 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ CMS Fleet Software License ให้รองรับการให้บริการ KTB Fleet Card เพิ่มเติม จำนวน 1 License สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2564
197.96 KB 2 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ License Oracle Directory Server สำหรับโครงการ LDAP License และซอฟต์แวร์บนเครื่อง VM Machine สำหรับระบบงาน KGOV
27.69 KB 3 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง พฤษภาคม 7, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์สำหรับโครงการ Internet Banking Bulk Payment และบริหารจัดการการชำระค่าปรับออนไลน์
29.70 KB 11 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง เมษายน 29, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Hyper Converged สำหรับโครงการ Merchant Call Center
31.99 KB 14 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง เมษายน 23, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับ ATM Deployment Tools ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม เพื่อใช้งานเครื่อง ATM/ADM/2 in 1
26.68 KB 11 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง เมษายน 12, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Network สำหรับโครงการ Network สำหรับ GTB Transformation
24.55 KB 17 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง เมษายน 5, 2021
ประกาศราคากลาง โครงการการจัดซื้อเครื่อง PC, Notebook และEnd Devices สำหรับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 677 เครื่อง
20.69 KB 17 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง มีนาคม 26, 2021
ประกาศ โครงการการจัดจ้างบริการการโอนย้ายระบบงานบนเครื่อง IBM Server
27.91 KB 11 downloads
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง มีนาคม 26, 2021
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัวทอง
24.89 KB 32 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 16, 2020
การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ Network
31.82 KB 20 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจ้างบริการ 2 Factor Authentication for VPN
23.11 KB 30 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 12, 2020
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วกำแพงโครงการ New Tier III Modular DC (BBT)
23.88 KB 6 downloads
ประกาศราคากลาง ตุลาคม 6, 2020
โครงการเช่าใช้อุปกรณ์ Firewall and Switch สำหรับโครงการ DR กยศ.
24.18 KB 24 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
เช่าใช้บริการ Internet SIM Card จำนวน 540 เลขหมาย สำหรับโครงการMobile EDC ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย
26.34 KB 9 downloads
ประกาศราคากลาง กันยายน 7, 2020
การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ โครงการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (HSM) ของระบบงาน ICAS
24.95 KB 18 downloads
ประกาศราคากลาง สิงหาคม 28, 2020
Title
สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษา
440.66 KB 11 downloads
แบบฟอร์มมาตรฐาน ธันวาคม 21, 2020
สัญญารักษาความลับ
116.30 KB 10 downloads
แบบฟอร์มมาตรฐาน ธันวาคม 21, 2020
สัญญาซื้อขายพร้อมการบำรุงรักษา
535.21 KB 11 downloads
แบบฟอร์มมาตรฐาน ธันวาคม 21, 2020
สัญญาซื้อขาย
483.24 KB 12 downloads
แบบฟอร์มมาตรฐาน ธันวาคม 21, 2020
สัญญาเช่าระบบ / วงจรเช่า / Wifi / สัญญาณสื่อสารข้อมูลต่างๆ
355.17 KB 4 downloads
แบบฟอร์มมาตรฐาน ธันวาคม 21, 2020
สัญญาเช่า Hardware
409.47 KB 2 downloads
แบบฟอร์มมาตรฐาน ธันวาคม 21, 2020
สัญญาจ้างบริการพร้อมการบำรุงรักษา
345.91 KB 5 downloads
แบบฟอร์มมาตรฐาน ธันวาคม 21, 2020
สัญญาจ้างบริการ
408.41 KB 16 downloads
แบบฟอร์มมาตรฐาน ธันวาคม 21, 2020
Title