เราสร้างความเชื่อมั่น เคียงคู่ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ และลูกค้า KTBCS Read more Read more Vayu Cloud by KTBCS KTBCS wins 2020 Red Hat APAC Innovation Award Thailand KTBCS Certified ISO27001 KTBCS Certified
ISO/IEC 20000-1:2018

KTBCS News

Services

Cloud Service

Vayu Cloud คือ KTBCS’ Cloud Infrastructure ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนา Application ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับ IT Security Policy ให้ Business Owner สามารถเริ่มให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และออกสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างทันท่วงที

read more
Data Center Service

KTBCS มีศูนย์ Data Center ที่ทันสมัยให้บริการพร้อมผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III ในส่วนงานด้านการออกแบบ (Design Documents) ด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) จาก Uptime Institute และ ISO/IEC 27001:2013

read more
System Integration Services

การให้บริการด้านพัฒนาระบบงาน และ Application ตามความต้องการของลูกค้า เราคำนึงถึงรูปแบบการใช้งาน (Front End) การทำงานของระบบ (Business Process Management) และระบบฐานข้อมูล (Database Management System) เป็นสำคัญ

read more
IT Consulting Service

การให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่บนพื้นฐานของ Architecture ที่วางไว้ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการออกแบบระบบ และคำนึงถึงความต้องการด้านธุรกิจเป็นสำคัญ

read more

“เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคต”

About Us

เราเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพชั้นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า

KTBCS ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2537 เรามุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง พร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีทำงาน เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบสารสนเทศให้ธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือ เพื่อให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

Frequently Asked Questions

  • Cloud Service
  • Data Center Service
  • System Integration Services
  • IT Consulting Service

คุณสามารถดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ที่นี่ คลิก

  • สำนักงานใหญ่ เบอร์ 02-646-8000
  • สมัครงาน เบอร์ 02-646-8000 ต่อ 4266, 4741

Annoucement

Title
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับ โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล สำหรับโครงการ Cloud First Innovation 2020
490.41 KB
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น มกราคม 24, 2022
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software Adobe จำนวน 24 หน่วย สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย
69.50 KB
ประกาศราคากลาง มกราคม 24, 2022
หนังสือเชิญชวนให้เสนอราคา การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software Adobe จำนวน 24 หน่วย สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย
285.25 KB
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา มกราคม 24, 2022
ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับบริการ Implementation และ Migration to EDB Postgres เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ high availability ของ PostgreSQL พร้อมการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 1 ปี
73.56 KB
ประกาศราคากลาง มกราคม 21, 2022
เชิญชวนให้เสนอราคาารจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับบริการ Implementation และ Migration to EDB Postgres เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ high availability ของ PostgreSQL พร้อมการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 1 ปี
300.41 KB
งานจัดซื้อจัดจ้าง, เชิญชวนเสนอราคา มกราคม 21, 2022

DATA CENTER
FOR YOUR BUSINESS

KTBCS มี Data Center ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากลด้วยกัน 2 แห่ง

  • ให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
  • การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (