<!--Latest-->
    การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับ โครงการ IBM HW Server Refreshment ครั้งที่ 5
    โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับโครงการระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัวทอง
    โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับโครงการระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัวทอง
    โครงการจัดหาสิทธิการใช้งาน Software License สำหรับ Google Map API for Business ปี 2561
    ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (KTBLAW)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท HSM และซอฟต์แวร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบ Security สำหรับระบบงาน ATM ครั้งที่ 2
    การจัดจ้าง Manday เพื่อปรับปรุงระบบ DW เพื่อสนับสนุนโครงการ IAS 39 (ขยายเวลาครั้งที่ 1)
    โครงการเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล สำหรับประจำตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ครบอายุสัญญา (ปี 2557)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 10KVA สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย