<!--Latest-->
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก EDISecure XID-440 MS ปี 2558 (ครั้งที่ 2)
    การจัดจ้างดูแลสวนและภูมิทัศน์ ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัวทอง ปี 2558
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง EDC (เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ) โครงการ KTB EDC Acquiring สำหรับร้านค้าสมาชิกรับบัตรของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ Consolidate Server IBM P-Series
    การจัดจ้าง Manday เพื่อปรับปรุงระบบ Credit Exposure Monitoring
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก EDISecure XID-440 MS ปี 2558
    การจัดจ้าง Upgrade ระบบงาน APBM พร้อมฝึกอบรม
    การจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการจัดหาระบบ New GL เพื่อทดแทนระบบเดิม (FMS)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบงาน Centralize Report Infrastructure Disaster Recovery Site ครั้งที่ 2
    การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบดูแลจัดการใบรับรองอิเล็กทรอนิคส์ (PKI) ระบบ GFMIS ครั้งที่ 2