<!--Latest-->
    การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ การเช่าใช้บริการคู่สายวงจร Internet Premium พร้อมบริการป้องกันการโจมตีประเภท DDoS ทาง Internet กับระบบงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ Network ครั้งที่ 2
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท HSM และซอฟต์แวร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบ Security สำหรับระบบงาน ATM
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ Network
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 6-8KVA พร้อมระบบ Server Monitor Net Agent สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
    เชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์ VPN Replacement
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ Consolidated Root Certificate
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างระบบ Cyberark Application Identity Manager (AIM) สำหรับโครงการระบบ Cyberark Application Identity Manager (AIM)
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Network สำหรับโครงการระบบ Cyberark Application Identity Manager (AIM)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ License (SAS) สำหรับโครงการ KTB Transformation ปี 2562