<!--Latest-->
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ สำหรับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ปีงบประมาณ 2559
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ และ System Software ระบบ Core Banking System (CBS)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ และ System Software ระบบ Core Banking System (CBS)
    โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ DNS Management Redundancy
    การจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 8/2558
    การจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook และ PC เพื่อทดแทนเครื่องเดิม สำหรับหน่วยงานบริษัท KTBCS (แบบเช่า) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อทดแทนอุปกรณ์เทียบเกณฑ์เวลา (NTP)
    โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทฮาร์ดแวร์ Load Balancer
    การจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Network สำหรับการโยกย้ายหน่วยงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 4 อาคาร
    ขยายการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ Documentum License (DR for Image Processing)