<!--Latest-->
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ โครงการ New Statement System ปี 2557 ครั้งที่ 2
    การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการปรับปรุงสลิปประจำวันของสาขาให้เป็นรูปแบบ Paper Less สำหรับบมจ.ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้าง Manday เพื่อปรับปรุงแก้ไข Work Flow และขั้นตอนการบันทึกบัญชี กรณีขายทรัพย์ NPA
    โครงการว่าจ้างเชี่ยวชาญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ VMware Virtualization (House Keeping)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ โครงการ New Statement System ปี 2557
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ สำหรับหน่วยงานและสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดซื้อ Retransfer Ribbon และ Color Ribbon
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาระบบงาน Retail Performance Dashboard
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ License CITRIX ปี 2557
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ โครงการ Expand Capacity for Windows Consolidate