<!--Latest-->
    เชิญชวนให้เสนอราคา โครงการ Site Preparation ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการขยายงานของธนาคาร
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ โครงการขยาย Capacity ของ Application Server
    ประชาพิจารณ์ร่าง ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับโครงการ Router/Switch Replacement
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ Altiris Agent License บมจ. ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ DB Change Impact Analysis & Performance Tuning ปี 2561 (ครั้งที่ 2)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับใช้ในการจัดเก็บไฟล์ (Big Data Hadoop)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ Enterprise Mobile Management (EMM)
    การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทฮาร์ดแวร์ สำหรับโครงการ Oracle Sun Server Replacement
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ เครื่องแม่ข่าย สำหรับโครงการบริหารจัดการการชำระค่าปรับออนไลน์ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและธนาคารกรุงไทย (ครั้งที่ 2)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Password Self-Service สำหรับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ครั้งที่ 2)