<!--Latest-->
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Server Sun โครงการ Consolidate Server
    โครงการ Security Information and Event Management (SIEM)
    ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Oracle License ปี 2559
    โครงการจัดทำเสื้อแจ๊คเก็ตสำหรับพนักงาน KTBCS ประจำปี 2558
    โครงการการจัดจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Oracle License ปี 2559 (เพิ่มเติม)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ IBM Server ปี 2559
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ โครงการ Centralize Backup
    โครงการจัดทำเสื้อยืดโปโล สำหรับพนักงานบริษัท KTBCS
    โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector จำนวน 3 เครื่อง
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Firewall) เพื่อรองรับระบบงานในห้อง Server ของ New Contact Center (ครั้งที่ 2)