<!--Latest-->
    จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานของธนาคาร ครั้งที่12/2558
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ สำหรับระบบงาน GFMIS Call Log
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ สำหรับโครงการ Expand Capacity HRMS
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ โครงการขยาย Capacity ของ Application Server
    การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า UPS ระบบ Cabling พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกผ่านเครือข่าย (IPS)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 60 KVA สำหรับศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ครั้งที่ 2)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ สำหรับโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ครั้งที่ 2)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ Upgrade SAN Director (ครั้งที่ 2)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ Call Center Transformation (New Service for Process Improvement) ปี 2559