<!--Latest-->
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ E-mail Security
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ New Statement โดยวิธีตกลงราคา
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 6-8KVA พร้อมระบบ Server Monitor Net Agent สำหรับหน่วยงานบมจ. ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 6-8KVA พร้อมระบบ Server Monitor Net Agent สำหรับหนว่วยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 6-8KVA พร้อมระบบ Server Monitor Net Agent สำหรับหนว่วยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โครงการ E-Mail Security
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ New Statement
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ IBM Server ปี 2558
    จัดหาด้วยวิธีการเช่า พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการ BCP บมจ.ธนาคารกรุงไทย ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาโครงการ SME Transformation ระบบ Loan Origination Application (CAP-M)