<!--Latest-->
    จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware และ Software สำหรับหน่วยงานของธนาคารครั้งที่ 6/2559 (ซื้อ)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระบบ Master Data Management ปี 2559
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ Internet Banking ประจำปี 2559
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ สำหรับโครงการ Internet Banking ประจำปี 2559
    การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Network Attached Storage (NAS) Replacement)
    จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รองรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (อุปกรณ์Network)
    จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รองรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Notebook&Printer)
    ประชาวิจารณ์ ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับการจัดหาคู่สายวงจรเช่าโทรศัพท์โดยสัญญาเดียว บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB Single Contract)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงการ New CB, KTB Online
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Server Sun โครงการ Consolidate Server กลุ่มที่ 2

 


ประกาศบริษัท

 

 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (3/06/2559)