<!--Latest-->
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 10KVA สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้างบำรุงรักษา Software License CA Autosys
    การจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่อง Printer Laser Network เพิ่มเติม สำหรับหน่วยงาน ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ครั้งที่ 1/2557) ด้วยวิธีการเช่า
    การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2557
    การจัดซื้อเครื่อง Contactless Reader สำหรับ หน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 10KVA สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
    การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ JBoss Enterprise Application Platform แบบ Subscription
    การจัดจ้างโครงการตรวจสุขภาพร่างกายพนักงาน ประจำปี 2557 (กรุงเทพและปริมณฑล)
    หนังสือเชิญชวนเสนอราคา การจัดจ้าง Delveloper เพื่อพัฒนาระบบธนาคารของฝ่ายงานผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
    การจัดจ้าง Application Development & Design Implementation Services Phase II (การจัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบงานในกลุ่ม Internet Banking Phase 2.1)

 


ประกาศบริษัท

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (28/03/2557)