<!--Latest-->
    โครงการ Wireless Branch
    การจัดจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ New Tier III Modular DC (BBT)
    โครงการจัดหาบริการคู่สายวงจรเช่า (Link) สำหรับธนาคารกรุงไทย 4G service หรือสูงกว่า สำหรับตู้ ATM
    โครงการจัดหาบริการคู่สายวงจรเช่า (Link) สำหรับธนาคารกรุงไทย -Secondary Link
    โครงการจัดหาบริการคู่สายวงจรเช่า (Link)สำหรับธนาคารกรุงไทย - Primary Link เสนอพร้อมทั้งอุปกรณ์ Router, Switch
    การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับ โครงการ Wireless Branch
    การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับ การจัดจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ New Tier III Modular DC (BBT)
    เชิญประชุมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับ โครงการจัดหาบริการคู่สายวงจรเช่า (Link)สำหรับธนาคารกรุงไทย - Primary Link เสนอพร้อมทั้งอุปกรณ์Router, Switch และอีก 2 โครงการ
    การจัดจ้างการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ สำหรับหน่วยงาน และสาขา ครั้งที่ 2
    ขยายระยะเวลาเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มสำหรับอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (APT Endpoint License)