<!--Latest-->
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2559 ครั้งที่ 2
    จัดหาอุปกรณ์ Survey Pad สำหรับหน่วยงานต่างๆของธนาคารครั้งที่ 3/2559 (เร่งด่วน)
    จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานต่างๆของธนาคารครั้งที่ 3/2559 (ซื้อ)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ ระบบงาน Centralize Report Infrastructure
    การจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สำหรับใช้ในการจัดเก็บไฟล์ (Big Data Hadoop)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ สำหรับโครงการ New Statement System ปี 2559
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2559
    โครงการตรวจสุขภาพร่างกายพนักงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลประจำปี 2559
    การว่าจ้างขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
    โครงการตรวจสุขภาพร่างกายพนักงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลประจำปี 2559

 


ประกาศบริษัท

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (11/03/2559)