<!--Latest-->
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ (PABX) สำหรับอาคารไสวบราวน์ 2
    โครงการจัดหา Router สำหรับ Payment Direct Link
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Tape Tester สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์บางบัวทอง
    โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบ EDLOAN ให้รองรับการชำระหนี้แบบรายเดือน และตามมาตรการจูงใจของ
    การจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ License สำหรับหน่วยงานของธนาคาร (แบบเช่า) ปีต่อปี Adobe ปี 2559 สำหรับหน่วยงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ โครงการ Application Server Upgrade
    เชิญชวนเสนอราคา (ขยายเวลาครั้งที่1) การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ โครงการ Internet Banking ปี 2559
    เชิญชวนเสนอราคา (ขยายเวลาครั้งที่1) การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Internet Banking ปี 2559
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ และประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Protocol Analyzer System สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงครามและบางบัวทอง
    ประชาวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับการจัดหาคู่สายวงจรเช่าโทรศัพท์โดยสัญญาเดียว บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB Single Contract)

 


ประกาศบริษัท

 

 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (3/06/2559)