<!--Latest-->
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาระบบ Mail ของธนาคาร ให้รองรับการทำ Mail Label สำหรับโครงการ Branch Communication Effectiveness
    การจัดจ้าง Manday เพื่อปรับปรุงระบบ Master Data Management (MDM)
    การจัดจ้างพัฒนาระบบจัดการคลังพัสดุธนาคารด้วย QR Code
    การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานจัดการเอกสาร (DMS) ปี 2558
    การจัดจ้างบำรุงรักษา Software Symantec Netbackup
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาระบบงาน EWS (Early Warning System-SME)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์เครื่อง AS/400
    การจัดจ้าง Manday เพื่อปรับปรุงระบบงาน BC New CA Full Form Phase 2(ขยายเวลาครั้งที่ 1)
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ IBM Server ปี 2558 (ครั้งที่ 2)
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาระบบงาน Loan Origination System โครงการ CBC Transformation