<!--Latest-->
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ Netbackup สำหรับโครงการ Common Infra to support KTB BAU Growth
    การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ โครงการ IBM HW Server Refreshment ครั้งที่ 3
    เชิญชวนเสนอราคา(รอบ2) โครงการจัดจ้างบริการ Migration ระบบ สำหรับโครงการ HP Intel base Replacement
    การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ Netbackup สำหรับโครงการ Common Infra to support KTB BAU Growth
    โครงการจัดหา Software Adobe และ Autodesk License สำหรับหน่วยงานของธนาคารกรุงไทย
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Switch POE เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ทำการ สำหรับอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 7
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์ Network Switch สำหรับโครงการจัดหาระบบ Core Network Replacement และ SDN อาคารสำนักงานใหญ่ และ Pre NAC ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ
    เชิญชวนเสนอราคา การจัดหา โครงการ Load Balance Replacement
    การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับหน่วยงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,210 เครื่อง
    เชิญชวนให้เสนอราคา การว่าจ้างบริการระบบบริการไดเรคทอรี่ (Active Directory) สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใน บมจ. ธนาคารกรุงไทย