<!--Latest-->
    การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ JBoss Enterprise Application Platform แบบ Subscription
    การจัดจ้างโครงการตรวจสุขภาพร่างกายพนักงาน ประจำปี 2557 (กรุงเทพและปริมณฑล)
    หนังสือเชิญชวนเสนอราคา การจัดจ้าง Delveloper เพื่อพัฒนาระบบธนาคารของฝ่ายงานผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
    การจัดจ้าง Application Development & Design Implementation Services Phase II (การจัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบงานในกลุ่ม Internet Banking Phase 2.1)
    การจัดจ้าง Developer เพื่อพัฒนาระบบของธนาคารของสายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการ ทางการเงิน ครั้งที่ 1
    การจัดจ้าง Manday เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบ Fee Base Income ให้สามารถรองรับงานขายผลิตภัณฑ์ Non Bank Products ผ่านระบบงาน Online และสามารถรับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต KTC
    การจัดจ้างโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2557
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการ Expand Capacity Data Warehouse for Normal Growth
    จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ โครงการขยาย Storage สำหรับ New Application
    การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์และประเภทซอฟต์แวร์ โครงการ Centralized Log Analysis

 


ประกาศบริษัท

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (28/03/2557)